Ziemia Żywiecka 2018-04-22

Bądź na bieżąco


reklama

Nieodpłatna pomoc prawnicza

2016-02-18 06:00:00 SN/UG Lipowa 441


Od początku 2016 r. Starostwo Powiatowe w Żywcu uruchomiło na terenie Powiatu Żywieckiego 6 punktów gdzie będzie można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną

Powiat Żywiecki

W wyznaczonych lokalizacjach przez 5 dni w tygodniu dyżury będą pełnić prawnicy, którzy udzielać będą osobom uprawnionym porad prawnych. Poniżej informacja o zasadach udzielania pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz lokalizacjach i godzinach świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Pomoc prawna udzielania jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a. i b., z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

a) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w związku z zamiarem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

a) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej składa także oświadczenie że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

b) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny;

c) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – należy przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.

c) o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

d) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

e) która nie ukończyła 26 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;

f) która ukończyła 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;

g) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – przed uzyskaniem pomocy prawnej należy złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności;

UWAGA:

Osobom uprawnionym, wymienionym w punktach a-f, wymagającym niezwłocznego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc taka udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia, iż z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą przedłożyć oryginalnych dokumentów. Oświadczenie niniejsze składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU ŻYWIECKIEGO

Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu)Punkt czynny:

Poniedziałek 9.00 – 13.00, Wtorek 9.00 – 13.00, Środa 12.30 – 16.30, Czwartek 9.00 – 13.00, Piątek 11.00 – 15.00

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych

Żywiec, ul. Ks. Pr. S. Słonki 24 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu)
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 18.30

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

Rajcza, ul. Parkowa 2 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Rajczy)
Punkt czynny: Poniedziałek 8.00 – 12.00, Wtorek 13.00 – 17.00, Środa 13.00 – 17.00, Czwartek12.00 – 16.00, Piątek 12.00 – 16.00

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

Łodygowice, Plac Wolności 4 (budynek Centrum Kultury w Łodygowicach)
Punkt czynny: Poniedziałek 13.00 – 17.00, Wtorek 11 00 – 15.00, Środa 13.00 – 17.00, Czwartek 11.00 – 15.00, Piątek 11.00 – 15.00

Punkt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu. Porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy oraz doradcy podatkowi.

Jeleśnia, ul. Plebańska 1 (budynek Urzędu Gminy w Jeleśni)
Punkt czynny: Poniedziałek 8.00 – 12.00, Wtorek 12.00 – 16.00, Środa 14.00 – 18.00, Czwartek 8.00 – 12.00, Piątek 12.00 – 16.00

Punkt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu. Porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy oraz doradcy podatkowi.

Gilowice, ul. Krakowska 40 (budynek Urzędu Gminy w Gilowicach)
Punkt czynny: Poniedziałek 13.00 – 17.00, Wtorek 13.00 – 17.00, Środa 9.00 – 13.00, Czwartek 12.00 – 16.00, Piątek 12.00 – 16.00

Punkt prowadzony przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej z siedzibą w Żywcu. Porad prawnych udzielają adwokaci, radcowie prawni, aplikanci radcowscy oraz doradcy podatkowi.


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Rychwałdzie
  2018-04-22

  Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Rychwałdzie

  22 kwietnia w Rychwałdzie motocykliści z całego regionu Mszą św. o Boże błogosławieństwo i...

  Zamknięta poczekalnia
  2018-04-22

  Zamknięta poczekalnia

  W niedzielę poczekalnia na żywieckim dworcu autobusowym jest zamknięta

  Spalarnie RDF a sposób Poseł Małgorzaty Pępek na smog
  2018-04-21

  Spalarnie RDF a sposób Poseł Małgorzaty Pępek na smog

  Małgorzata Pępek: Z odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na moją interpelację wynika, iż bud...

   Popularne Artykuły


   Poruszająca historia pani Małgorzaty z Żywca
   2018-04-18

   Poruszająca historia pani Małgorzaty z Żywca

   Pokonała lęk przed ludźmi i mimo niepełnosprawności podjęła walkę o większą samodzielność....

   Gwiazdy XXXVII Dni Jeleśni
   2018-04-19

   Gwiazdy XXXVII Dni Jeleśni

   Tegoroczne Dni Jeleśni odbędą się 21-22 lipca 2018. Kto w tym roku wystąpi przed publiczno...

   Kuria dementuje plotki
   2018-04-19

   Kuria dementuje plotki

   W związku z fałszywą informacją rozpowszechnianą na facebooku oraz na portalu internetowym...

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO